You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

dragonstar

—♥Mod

dragonstar

—♥Mod
Ô Long Viện Bộ 1 [FULL] Truyện tranh siêu hài  35741232363936

<div style="background-color: #6aa84f; color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>Tập 1 :  </b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; color: white; text-align: center;"><b>Phần 1 : Thầy giỏi trò tài</b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-1-chap-1.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?eujdytiygtg">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: #f3f3f3;">Phần 2 : Thầy Lang đa tài</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-1-chap-2.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?gmmzxdy3bpq">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 3 : Gỉ Mắt</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-1-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?3d1z11udgxm">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: yellow;">Tập 2 : </span></b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 1 : Ám Khí Không Gỉ</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-2-chap-1.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?g7c9axyo5xp">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 2 : Hạ Sơn</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-2-chap-2.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?rdkwjpd0git">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 3 : Vượt Ngục</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-2-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?0geexklb4tm">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f;"><span style="color: cyan; font-size: large;"><b>Tập 3 : </b></span><span style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 1 : Hoa Đà tóc vàng</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-3-chap-1.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?ymzxdz72etj">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 2 : Thần Y hoá thần kinh</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-3-chap-2.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?x7o7eyaycco">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Tiêm Phòng</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-3-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?2ymbyyxvkwm">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f;"><span style="color: lime; font-size: large;"><b>Tập 4 : </b></span><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;"> </span> </b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 1 : Lầm Đường Lạc lối</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-4-chap-1.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?yyy7zbelwmd">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 2 : Phi Lang Bang Chủ</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-4-chap-2.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?1j1slxtyzxk">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Song Đao Gọt Mì</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-4-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?en4hy3v21yb">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><span style="color: white; font-size: large;"><b>Tập 5 : </b></span><span style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 1 : Tiểu Nữ Tướng</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-5-chap-1.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?mzzdzcdw3mq">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 2 : Ưu Đãi Tướng Quân</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-5-chap-2.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?2rhdybntiem">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Ngụy Trang Kỹ</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-5-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?yz1idzm4twb">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: yellow;">Tập 6 : </span></b></span><span style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 1 : Cơn Lốc Lô tô</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-6-chap-1.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?nixxzwmw2ze">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 2 : Trúng Giải đặc biệt</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-6-chap-2.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?etxd0vmlntd">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Khóc nhè ra độc đắc</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-6-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?dbvtuhjxyic">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><div style="background-color: #6aa84f;"><span style="color: cyan; font-size: large;"><b>Tập 7 :</b></span><span style="font-size: large;"><b><br style="color: white;" /></b></span></div></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 1 : Lười Đâu Phì Đấy</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-7-chap-1.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?zjsgxxyafcq">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 2 : Khách Sạn Hoàng Gia</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-7-chap-2.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?w1zwajytmsa">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 3 : Cán Đích</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-7-chap-3.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?gttxol3mw2j">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><div style="background-color: #6aa84f;"><span style="color: cyan; font-size: large;"><b>Tập 8 :</b></span><span style="font-size: large;"><b><br style="color: white;" /></b></span></div></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 1 : Đại Sư Chữ Ngoáy</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-8-chap-1.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?cygoojd2dud">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 2 : Thử làm Cha</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-8-chap-2.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?t1goxtfulf5">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 3 : Tây Môn Báo Thù</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-8-chap-3.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?9xzmzlu2mbh">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f;"><div style="text-align: left;"><span style="color: lime; font-size: large;"><b>Tập 9 : </b></span><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;"> </span></b></span></div><span style="font-size: large;"><b> </b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 1 : Huynh Ngốc Ham Học</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-9-chap-1.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?zmxj5zw4dn2">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: white;">Phần 2 : Mơ Hay Là Thực</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-9-chap-2.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?uf2nzzhmw4b">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><span style="color: magenta;"><span style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Người Xưa gặp lại</span><br />
</span></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-9-chap-3.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?2wxjxyx2tg2">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: yellow;">Tập 10 : </span></b></span><span style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 1 : Thật Giả Lẫn Lộn</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-10-chap-1.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?lpx9tj1iyso">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 2 : Sư Phụ Xuát Kích</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-10-chap-2.html">XEM </a>  |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?mfmgm2eiymy">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Con Gái Nhà MaFia</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-10-chap-3.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?91nc0xd7hdj">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><span style="color: white; font-size: large;"><b>Tập 11 : </b></span><span style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 1 : Gã Đầu Trọc</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-11-chap-1.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?n1tyojq1uim">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 2 : Chó mèo giáp mặt</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-11-chap-2.html">XEM </a>  |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?2v1zdwjm1ou">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Truy tìm tung tích</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-11-chap-3.html">XEM</a>   |   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?tjowut2ddkm">DownLoad</a></b></div><br />
<div style="background-color: #6aa84f; text-align: left;"><span style="color: white; font-size: large;"><b>Tập 12 : </b></span><span style="font-size: large;"><b><br />
</b></span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 1 : Thần Tượng Hoa Đào</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-12-chap-1.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?uznroljwz2z">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: white;">Phần 2 : Nổi Tiếng Như Cồn</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-12-chap-2.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?4bmzytoned4">DownLoad</a></b></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><span style="color: magenta;"><b style="color: #f3f3f3;">Phần 3 : Tân Tây Du ký</b><br />
</span></div><div style="background-color: #6aa84f; text-align: center;"><b><a href="http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-12-chap-3.html">XEM   </a>|   <a href="http://www.mediafire.com/download.php?jenfveadid2">DownLoad</a></b></div><br />

<b><span style="color: red; font-size: x-large;">END</span></b></div><br />
<br />
<div style="-moz-background-inline-policy: continuous; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 204); border: 3px solid rgb(255, 204, 102); margin: auto; padding: 5px; width: 500px;"><br />
<div style="text-align: center;"><b><a href="http://home.blogtruyen.com/2011/03/o-long-vien-bo-2.html#post" style="color: red;" target="_blank"><span style="color: black;">Mời các bạn xem tiếp </span><span style="font-size: large;">Bộ 2 Ô Long Viện tại </span><span style="font-size: large;">ĐÂY</span></a></b><br />
Đồng thời còn một bộ siêu hài nữa mà bạn nên biết đến : <span style="font-size: large;"><b><a href="http://home.blogtruyen.com/2010/05/kid-gang-nhoc-sieu-quay.html" target="_blank">Kid Gang</a></b></span></div></div><br />


Thanks ủng hộ cái coi cười nhăn răng cười nhăn răng

Message reputation : 100% (1 vote)
Admin

—♥Administrator

Admin

—♥Administrator
anh rất thích đọc truyện này lắm hehe post tiếp nào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết